MESES ANTERIORES
JANEIRO 2021
DIASLIVROS//CAPS.
1 SEXTAMATEUS 1.1-17
2 SÁBADOMATEUS 1.18-25
3 DOMINGOMATEUS 2.1-6
4 SEGUNDAMATEUS 2.7-23
5 TERÇAMATEUS 3.1-17
6 QUARTAMATEUS 4.1-11
7 QUINTAMATEUS 4.12-25
8 SEXTAMATEUS 5.1-16
9 SÁBADOMATEUS 5.17-30
10 DOMINGOMATEUS 5.31-48
11 SEGUNDAMATEUS 6.1-18
12 TERÇAMATEUS 6.19-34
13 QUARTAMATEUS 7.1-14
14 QUINTAMATEUS 7.15-29
15 SEXTAMATEUS 8.1-17
16 SÁBADOMATEUS 8.18-34
17 DOMINGOMATEUS 9.1-17
18 SEGUNDAMATEUS 9.18-38
19 TERÇAMATEUS 10.1-23
20 QUARTAMATEUS 10.24-42
21 QUINTAMATEUS 11.1-19
22 SEXTAMATEUS 11.20-30
23 SÁBADOMATEUS 12.1-21
24 DOMINGOMATEUS 12.22-37
25 SEGUNDAMATEUS 12.38-50
26 TERÇAMATEUS 13.1-17
27 QUARTAMATEUS 13.18-30
28 QUINTAMATEUS 13.31-43
29 SEXTAMATEUS 13.44-58
30 SÁBADOMATEUS 14.1-21
31 DOMINGOMATEUS 14.22-36