MESES ANTERIORES
OUTUBRO 2020
DIASLIVROS//CAPS.
1 QUINTANEEMIAS 4
2 SEXTANEEMIAS 4(1)
3 SÁBADONEEMIAS 5
4 DOMINGONEEMIAS 5(1)
5 SEGUNDANEEMIAS 6
6 TERÇANEEMIAS 6(1)
7 QUARTANEEMIAS 7
8 QUINTANEEMIAS 7(1)
9 SEXTANEEMIAS 8
10 SÁBADONEEMIAS 8(1)
11 DOMINGONEEMIAS 9
12 SEGUNDANEEMIAS 9(1)
13 TERÇANEEMIAS 9(2)
14 QUARTANEEMIAS 9(3)
15 QUINTANEEMIAS 10
16 SEXTANEEMIAS 11
17 SÁBADONEEMIAS 12
18 DOMINGONEEMIAS 12(1)
19 SEGUNDANEEMIAS 13
20 TERÇANEEMIAS 13(1)
21 QUARTAESTER 1
22 QUINTAESTER 1(1)
23 SEXTAESTER 2
24 SÁBADOESTER 2(1)
25 DOMINGOESTER 3
26 SEGUNDAESTER 4
27 TERÇAESTER 5
28 QUARTAESTER 6
29 QUINTAESTER 7
30 SEXTAESTER 8
31 SÁBADOESTER 8 (1)